Werken aan zich zelf doen vrijmetselaren ook door af en toe eens laten zien hoever ze gevorderd zijn.

Een nieuw 'werkjaar' begint bij ons in september en eindigt in juni. Onze bijeenkomsten kennen in karakter drie vormen. Het meest voorkomend zijn de zg. comparities. Daarnaast voeren wij gedurende het jaar een aantal maal een rituaal op, een zgn. 'Open Loge'. Verder komen de gangbare verenigingsaspecten aan bod.

Comparities

Een gedachtewisseling, niet om het eigen gelijk te bewijzen, maar om te luisteren naar anderen om vast te stellen wat zij belangrijk vinden en daarmee het eigen begrip te vergroten. Die zoektocht kenmerkt zich onder meer door elkaar met dezelfde waardigheid te behandelen, elkaar in de eigen waarde te laten.

Comparities zijn gewone bijeenkomsten in onze loge, waar over bepaalde onderwerpen wordt gesproken, meestal in de vorm van een voordracht door één van de broeders. Zo'n voordracht noemen wij een 'bouwstuk'. Tijdens zo´n comparitie toetst een Vrijmetselaar zijn opvattingen over allerlei levens- en wereldbeschouwelijke onderwerpen aan die van de andere broeders. De Voorzittend Meester van de Loge ziet erop toe dat actuele onderwerpen zorgvuldig worden behandeld. Er wordt naar gestreefd maatschappelijk belangrijke verschijnselen te bezien tegen de achtergrond van de maçonnieke beginselen van verdraagzaamheid en verscheidenheid. Daarmee poogt de vrijmetselaar zich beter toe te rusten voor verantwoord gedrag in de samenleving. Overigens: vrijmetselaren zijn ook maar gewone mensen, die niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het 'Ken Uzelf' en het 'Op U komt het aan' hun steeds weer worden voorgehouden. Compareren wil ook zeggen: voor elkaar verschijnen. Elkaar ontmoeten, om zo mogelijk iets van jezelf in de ander te herkennen.

De combinatie van vertrouwd zijn met elkaar, nadenken over fundamentele vragen en gezelligheid biedt aan vele broeders een gevoel van een meer complete levensvervulling.

Open Loges

Open Loges zijn bijeenkomsten waarin ritualen en symboliek centraal staan.

Een aantal malen per jaar is er een meer formele avond, een zogenaamde Open Loge. Dan wordt gezamenlijk een van de ritualen opgevoerd, die vrijmetselaren over de gehele wereld reeds honderden jaren met elkaar bindt.

Een Open Loge is een rituele bijeenkomst in de werkplaats, ook tempel genoemd, die geheel verloopt volgens een vaste ritus. De broeders zijn in rok of zwart kostuum gekleed en dragen een schootsvel en witte handschoenen. Een Open Loge vindt plaats bij bepaalde gebeurtenissen, met name de inwijdingen (aanneming tot leerling, bevordering tot gezel en verheffing tot meester) en de beide St. Jansvieringen. De symboliek in Open Loges is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

Joomla SEF URLs by Artio